போற்றுவோம் புகழ்வோம்

போற்றுவோம் புகழ்வோம்
பூலோகம் முழங்க
போற்றுவோம் புகழ்வோம்
மாந்தர் மகிழவே
வாரும் பிதாவிடம் இயேசுவினோடு
மகிமை தருவீர் வல்லவருக்கே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *