மகிமை யாவும் அவருக்கே

மகிமை யாவும் அவருக்கே
கிறிஸ்தேசுவுக்கே, செலுத்துவோமே
மகிமை யாவும் அவருக்கே
என்றென்றும் அவருக்கே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *