மாட்சிமிகு மோட்ச நகர்

மாட்சிமிகு மோட்ச நகர்
மகிமாயில் செல்வேன்
இந்த மங்கலசேர் மாளிகைக்குள்
என்று சேருவேன்
நாமெல்லாரும் நாடுகின்ற பட்டணமது
நமது நாதாரேசு வீற்றிருக்கும் பட்டணமது
பட்டணத்து வீதியெல்லாம் சுத்த

2 thoughts on “மாட்சிமிகு மோட்ச நகர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *