பாலிலும் வெண்மை – Pallilum Venmai

Pallilum Venmai
பாலிலும் வெண்மை
வெண்மையாக்குமேன்
பாலிலும் வெண்மையாக்குமேன்
என் உள்ளம் மீட்பர் இரத்தத்தால்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *