நம்பியே நாம் கீழ்ப்படிந்திடுவோம்

நம்பியே நாம் கீழ்ப்படிந்திடுவோம்
இயேசுவில் மகிழ்ந்திட
வேறில்லையே வழி

Trust and obey
There is no other way
To be happy in Jesus
But to trust and obey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *