Avar Yaarukum Kadanali Alla – அவர் யாருக்கும் கடனாளி

Avar Yaarukum Kadanali Alla
அவர் யாருக்கும் கடனாளி அல்ல
அவர் யாருக்கும் பாரமும் அல்ல
அவருக்கு இணையாக ஒருவரும் இல்லை
அவரைப் போல் சிறந்தவர் இல்லை

ஹா ஹா ஹா அல்லேலூயா
ஹா ஹா ஹா அல்லேலூயா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *