இயேசுவை நம்பு சோராதே

இயேசுவை நம்பு சோராதே
தேற்றுவார் உண்மையாய்
கஷ்ட நஷ்டங்கள் ஏதேனும்
நீக்குவார் உண்மையாய்
இன்பமும் துன்பமும்
சேர்த்து வந்தாலுமே
எப்பொதும் எந்நாளும் பாடிக் களிப்போம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *