சின்ன இருதயத்தை தம்பி சுத்தப்படுத்திடு

சின்ன இருதயத்தை தம்பி சுத்தப்படுத்திடு
சின்ன இருதயத்தை தங்காய் சுத்தப்படுத்திடு
இயேசு ராஜா தங்குவார்
மகிழ்ச்சியாக வாழலாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *