சிலுவை வீரரே நாம் செல்லுவோம்

சிலுவை வீரரே நாம் செல்லுவோம்
வெற்றிப் பெறுமட்டும்
முற்றிலும் நம்மை படைத்து எல்லோரும்
முன்னே செல்லுவோம்
இரட்சிப்பின் கீதம் முழங்க சிலுவை
செய்தி கூறுவோம்
சொல்லுவோம், வெல்லுவோம் (2)
ஜெயக் கீதம் பாடுவோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *