போற்றுவோம் புகழ்வோம்

போற்றுவோம் புகழ்வோம்
ஆர்ப்பரித்து பாடுவோம்
யாவருமே ஒன்றாய் சேர்ந்து
எக்காளம் முழங்குவோம்
துதியே ஜேய், ஜேய்
நம்கொரு வீடுண்டு சொர்க்கத்தில்
நாம் இந்த லோகத்தில் பரதேசிகள்
நம்முடைய ராஜா இயேசு பரன் அல்லேலுயா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *