Mae Mae Mae – மே மே மே மே

Mae Mae Mae
மே மே மே மே (2)
குட்டி சுட்டி ஆட்டுக்குட்டி நான் தானே
இயேசப்பாவின் செல்லக்குட்டி நான் தானே
பாதை மாறி போனேன் என்னை தேடி வந்தார்
தோளில் தூக்கி வைத்தார் ஆனந்தமே கொண்டார்
ஆஹா ஆஹா துள்ளி ஆடிடுவேன்
இயேசப்பாவின் பிள்ளையாய் வாழ்ந்திடுவேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *