Yesuvuke Magimai – இயேசுவுக்கே மகிமை

Yesuvuke Magimai En Raajavuke Magimai
இயேசுவுக்கே மகிமை
என் இராஜாவுக்கே மகிமை

துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதிப்பேன்
என் இயேசு இராஜாவை – அல்லேலூயா

1. இயேசுவுக்கே நன்றி
என் இராஜாவுக்கே நன்றி
இயேசுவுக்கே மகிமை
என் இராஜாவுக்கே மகிமை – துதிப்பேன்

2. இயேசுவே இராஜா
இயேசுவே ஆண்டவர்
இயேசுவே கர்த்தர்
இயேசுவே மேய்ப்பர் – துதிப்பேன்

3. யாவே யீரே
தேவைகளை சந்திப்பார்
யாவே ரஃப்பா
சுகம் அளிக்கும் தேவன் – துதிப்பேன்

4. யாவே ஷம்மா
கூடவே இருக்கிறார்
யாவே எல்ஷடாய்
சர்வவல்லமை தேவன் – துதிப்பேன்

5. பரிசுத்த ஆவி
பரிசுத்த வல்லமை
பரிசுத்த அக்கினி
இப்போதே வரட்டும் – துதிப்பேன்

6. பரிசுத்த ஆவி
பரிசுத்த பிரசன்னம்
பரிசுத்த அக்கினி
இப்போதே இறங்கட்டும் – துதிப்பேன்

2 thoughts on “Yesuvuke Magimai – இயேசுவுக்கே மகிமை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *