Siluva Yande Needu Prema – సిలువ యెందే నీదు ప్రేమ

Siluva Yande Needu Prema
సిలువ యెందే నీదు ప్రేమ
తెలిసికొంటిమో ప్రభో

1. మాదు పాప గాయములను
మాపగోరి సిల్వపై
నీదు దేహమంత కొరడ
దెబ్బ లోర్చుకొంటివే

2. తండ్రి కుమారా శుద్ధాత్మలదేవా
ఆరాధింతు మా ఆత్మతో
హల్లేలూయ స్తోత్రములను
ఎల్లవేళలా పాడెదం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *