Vetkama Unakku Vetkama – வெட்கமா உனக்கு வெட்கமா

Vetkama Unakku Vetkama
வெட்கமா உனக்கு வெட்கமா
இயேசு பத்தி சொல்ல உனக்கு வெட்கமா
வெட்கமா உனக்கு வெட்கமா
இயேசு பத்தி சொல்ல உனக்கு வெட்கமா
ஊரு கதைய பேச உனக்கு வெட்கமில்ல
கட்டு கதைய பேச உனக்கு வெட்கமில்ல
உயிர் கொடுத்த இயேசு பத்தி சொல்ல வெட்கமா
தன்னையே இழந்த இயேசு முக்யமா

1. ரெண்டு காலு ரெண்டு கையு எதற்காக
உனக்கிருக்கும் பேச்சு மூச்சு எதற்காக
இயேசு பத்தி சொல்லு ஆத்துமாவ வெல்லு
துன்பத்திலும் இன்பத்திலும் யேசுகாக நில்லு

2.உனக்கொரு பொருப்பிரிக்கிது மறவாதே
அந்த பொறுப்ப அலட்சியமாய் எண்ணாதே
கிறிஸ்தவனே கேளு ஏசுபத்தி சொல்லு
இல்லையென்றால் உன்வீடு Heaven இல்ல ஹெல்லு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *