மீட்பர் சிந்தை தாரும்

மீட்பர் சிந்தை தாரும் (2)
உம் மா வல்லமையாலே
உம் மா கிருபையாலே
மீட்பர் சிந்தை தாரும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.