8. ஜெபமே ஜெபமே என் ஜெயம்

8.
ஜெபமே ஜெபமே என் ஜெயம்
ஜெபமே உலகின் ஜெயம் தரும் -2
ஜெபிப்பேன் சின்ன சாமுவேல் போல்
ஜெபிப்பேன் அண்ணன் தானியேல் போல்
ஜெபிப்பேன் அன்னை அன்னாள் போல்
ஜெபிப்பேன் திர்க்கன் எலியா போல்

2 thoughts on “8. ஜெபமே ஜெபமே என் ஜெயம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *