ஹட்கேயா ஹட்கேயா ஹட்கேயா

ஹட்கேயா (3)
மேரசப்கோ நகபோ ஹட்கேயா
சப்கோனா மீற்றஹம்
உஹம்உஹயா ஸஸ்மேஹம்
ஹல்லேலுயா ஹட்கேயா(3)
மேரசப்கோ நகபோ ஹட்கேயா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *