ஹிஸ்னே பர்னாயா தாராங்கோ

ஹிஸ்னே பர்னாயா தாராங்கோ (3)
ஈஸ்வர சௌத்நேஹை
1. ஹிஸ்னே பர்னாயா பூலாங்கோ
2. ஹிஸ்னே பர்னாயா ஷிடியாங்கோ
ஈஸ்வர சௌத்னே ஹை
3. ஹிஸ்னே பர்னாயா மச்சிலியாங்கோ
4. ஹிஸ்னே பர்னாயா துஜிகோ முஜிகோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *