இரத்தம் ஜெயம் இயேசு இரத்தம் ஜெயம்

இரத்தம் ஜெயம் இயேசு இரத்தம் ஜெயம்
பாவம் சாபம் பாடு நோயும் யாவும்
சத்துருவால் வரும் சதி மோசமும்
யாவும் பறந்துதோடும் அல்லேலுயா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *