எனக்காக யாவற்றையும் செய்பவரே

எனக்காக யாவற்றையும் செய்பவரே
எனக்கினி பயமில்லை உலகினிலே செய்வதினால்
நான் இரட்சிப்பின் பாத்திரம் கொண்டு தொழுதிடுவேன்
பஞ்சத்திலே எலியாவை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *