ஒரே ஒரு வாசல்

ஒரே ஒரு வாசல்
ஒப்பற்ற ஒரே வாசல்
உனக்கும் எனக்கும் வாசல்
உன்னதர் இயேசு வாசல்

வாசல் வெளியே நிற்காதே
சாத்தான் உலகம் மாமிசம்
நாசமே செய்யும் நிச்சயம்
பாசமாய் இயேசு அழைக்கிறார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *