கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர்

கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர்
கர்த்தர் நீதயுல்லவர்
கர்த்தர் உண்மையும், நீதியும்
பொறுமையும், கிருபையும்
அன்பு மிகுந்தவரே

உன் பாவங்களை அறிக்கை செய்தால்
உன் பாவங்களை மன்னிப்பாரே
நித்திய ஜீவன் தந்திடுவாரே
நித்திய காலம் வாழ்த்திடலாமே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *