சந்தோஷம் எனிக்குண்டு காரணமுண்டு

சந்தோஷம் எனிக்குண்டு காரணமுண்டு
இயேசு என்றே பாரம் நீக்கியதால்
ஞ ன் இப்போள் பாடுந்து நாளுகள் தோறும்
இயேசு என்றே பாரம் நீக்கியதால்
பாவத்தால் என் உஹர்தயம் பாரப்பட்டிருந்து
இயேசு என்றே பாரம் நீக்கியதால் சாந்தி தந்து – ஞான்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *