சிக்கு, புக்கு (2)

சிக்கு, புக்கு (2)
வண்டி செல்லுது
செல்ல இயேசு ராஜாவின்
ராஜ்யம் நோக்கி
ஹலோ தம்பி, தங்கையே
பயணம் செய்ய வாராயோ
அன்பர் இயேசு – உன்னை அழைக்கிறார்
இரட்சிட்பு தேவையே
இன்றே நீ பெற்றிடு
இயேசுவோடு பயணம் செய்யலாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *