போர்க் களத்தின் முன்னணியில்

1. போர்க் களத்தின் முன்னணியில்
சாத்தான் எதிரே நிற்கும்போது
Forward March
Left Right (3)
இயேசுவின் போர் வீரராக முன்னே செல்வோம் – (2)

2. சந்தேகம் என்னும் பட்டயத்தை
சாத்தான் கையில் எடுக்கும்போது
Forward March
Left Right (3)
ஆவியின் பட்டயத்தாலே சாத்தானை வெல்வோம் – (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *