Paralogame Ummai – பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்

Paralogame Ummai
பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்
கர்த்தவே அங்கே வாழ்கியீர்
உம் ஆலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம்
கர்த்தாவே எழுந்தருளும் -2

1. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம்
ஒனறாக கூடித் துதிக்கிறோம்

2. உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் இடத்தில்
அங்கே வாசம் செய்வீர் -2

3. உம்மைப் போல் ஒரு தெய்வமில்லை
சர்வ சிருஷ்டிகரே -2

4. துதியும் கனமும் மகிமையெல்லாம்
உமக்கே செலுத்துகிறோம் -2

One thought on “Paralogame Ummai – பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *