சகேயுவே நீ இறங்கிவா

சகேயுவே நீ இறங்கிவா
நான் உன் வீட்டில் தங்கவேண்டும்
தங்கவேண்டும் (2)
நான் உன் வீட்டில் தங்கவேண்டும்
சிக்கிரமாய் இறங்கிவா இன்றைக்கு உன் வீட்டில் தங்கவேண்டும்
தங்கவேண்டும் (2)
நான் உன் வீட்டில் தங்கவேண்டும்

2 thoughts on “சகேயுவே நீ இறங்கிவா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *