Ding Ding Ding

Ding Ding Ding

டிங் டிங் டிங்

குட்டி தம்பி ஓடிவா மகிழ்ச்சியாகபாடலாம் 

குட்டி தங்கை ஓடி வா மகிழ்ச்சியாகஆடலாம் 

CBS பாட்டுப் பாடி மகிழ்ச்சியாகஆடலாம் 

வேத கதைகள் தினமும் கேட்டு அதன்படி நீயும் நடக்கலாம் 

இயேசப்பா  தந்திடும் மகிழ்ச்சியைஎன்றும் பெற்று வாழ்ந்திடலாம் 

டிங் … டிங்… டிங் 

CBS க்கு வந்தோமே  இயேசுவைஏற்றுக் கொண்டோமே 

மகிழ்ச்சியாக இயேசுவுக்காகநாங்கள் என்றும் வாழ்ந்திடுவோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *