Yovan 3 : 16 – யோவான் 3 : 16

Yovan 3 : 16
யோவான் 3:16 தேவனின் அன்பை சொல்லுது
உனக்காய் எனக்காய் பூமியிலே இயேசு வந்தார்

1யோவான் 3:16 இயேசுவின் அன்பை சொல்லுது
உனக்காய் எனக்காய் சிலுவையிலே இயேசு மரித்தார்

லா லா லல்லல்லா…

Song Theme : நேசிக்கிறவரை வந்து பாருங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *