Nanniyode Njan Sthuthi

Nanniyode Njan Sthuthi

നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും
എന്റെ യേശു നാഥാ
എനിക്കായ് നീ ചെയ്തോരോ നന്മയ്ക്കും
ഇന്ന് നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ

1. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും
എനിക്കേകിടും കൃപാനിധേ
യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമീ
എനിക്കേകിയോനെ സ്തുതി

2. സത്യദൈവത്തിൻ ഏക പുത്രനാം
അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ
വരും കാലമൊക്കെയും നിൻകൃപാ
വരങ്ങൾ ചൊരികയെന്നിൽ

Nanniyode Njan Sthuthi Paadidum
Ente yeshu nadha
Enikkay nee cheythoro nanmaykkum
Innu nanni chollunnu njan

1. Arhikkatha nanmakalum
Enikkekidum kripanidhe
Yachikkatha nanmakal polumee
Enikkekiyonu sthuthi

2. Sathya daivathin eka puthranam
Angil viswasikkunnu njan
Varum kalamokkeyum nin kripa-
varangal chorikayennil

6 thoughts on “Nanniyode Njan Sthuthi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *